Неділя, 26.05.2019, 04:59
Вітаю Вас Гість | RSS

ПСИХОЛОГІЧНА КНИГА

Меню сайту
Психологічна книга
Тріумф-реклама
Рекламний центр Тріумф

Каталог книг

Головна » Статті » Книги за видавництвами » Главник

ПСИХОЛОГІЧНА ДОПОМОГА СІМ'Ї. ЧАСТИНА 1

Сімейне консультування і психотерапія як основні види психологічної допомоги сім'ї є чи не найбільш затребуваними у суспільстві видами психологічної допомоги. Разом з тим їх науково-методичне забезпечення з урахуванням вітчизняних соціокультурних умов є чи не найменш розробленою ланкою у сфері теорії і практики консультування і психотерапії.

На наш погляд, такий стан пов'язаний, перш за все, з недостатнім вивченням самої сім'ї як феномену соціального життя: вітчизняна психологія фактично не має ґрунтовних досліджень, у яких би розкривались закономірності функціонування сім'ї, виявлялись психологічні характеристики здорової сім'ї і сімейної патології, простежувалась динаміка особливостей сім'ї в історичному аспекті тощо. До інших факторів, які утруднюють розробку як теоретичних, так і практичних аспектів сімейного консультування і психотерапії, відносяться:

3 недостатня вивченість сім'ї як клієнта психологічної кон­сультації;

3 проблеми професійної ідентифікації сімейних консультантів і психотерапевтів та їх підготовки;

3 недостатня визначеність стосовно ключових понять галузі, видів, форм та стратегій надання психологічної допомоги сім'ї, теоретико-методичних підходів, які доцільно адаптувати та розробляти в наших умовах.

Пропонований посібник замислювався авторами саме таким, у якому були б розглянуті означені вище проблеми сімейного консультування і психотерапії і який би в цілому давав психологу, особливо початківцю, широку наукову-методичну основу для роботи у галузі психологічної допомоги сім'ї.

Посібник підготовлено на основі власних досліджень авторів, що включали як основну ланку аналіз і узагальнення особистого досвіду роботи у галузі індивідуального і сімейного консультування і психотерапії.

При підготовці посібника свої завдання автори вбачали в наступному: систематизувати наукові дані, що стосуються сучасної української сім'ї в контексті впливу на її функціонування як зовнішніх, так і внутрішніх чинників; проаналізувати на основі даних літератури та власних досліджень специфіку сім'ї як клієнта психологічної консультації і висвітлити характерні для суспільства види, форми і стратегії надання їй психологічної допомоги; розглянути найпоширеніші моделі сучасної сімейної психотерапії і консультування та узагальнити досвід їх використання у наших умовах; представити розроблені у ході досліджень власні теоретико-методичні підходи в сімейному консультуванні і психотерапії з їх обґрунтуванням.

Вирішуючи ці завдання, автори подекуди демонструють різні уподобання стосовно теоретико-методологічних принципів і, відповідно, технічного інструментарію у консультативній і психотерапевтичній роботі з сім'ями. Разом з тим вони мають спільні погляди у розгляді таких принципових для галузі сімейного консультування і психотерапії тем, як визначення ключових понять, проблема професійної ідентифікації сімейних консультантів і психотерапевтів, питання підготовки спеціалістів з сімейного кон­­­суль­­тування і психотерапії. Коротко охарактеризуємо ці погляди і почнемо з визначення ключових понять.

Упродовж останнього десятиліття у Європі і світі все більшого розповсюдження і визнання набуває нова концепція психотерапії, згідно з якою психотерапія розглядається як самостійна дисципліна, що не зводиться ні до медицини, ні до психології і являє собою унікальну гуманітарну практику. Вона базується на досягненнях як психології і медицини, так і філософії, філології, педагогіки, соціології та інших сфер гуманітарного знання і передбачає не стільки охорону і лікування, скільки психологічний розвиток людини та соціуму (А. Прітц та ін.) Як показав XІ Конгрес Європейської Асоціації психотерапії, що відбувся у липні 2003 р. у Львові, такий погляд на психотерапію знаходить підтримку і серед значної частини українських психологів і психотерапевтів, у тому числі і в авторів цього посібника.

У зв'язку із зміною загальних концептуальних уявлень стосовно психотерапії відбуваються зміни і в поглядах на сімейну психотерапію: її все частіше представляють як певну інтеграцію медичної, психологічної і соціальної моделей роботи з сім'єю (Дж. Браун, Д. Крістенсен, А. Я. Варга, А.В. Черніков, Є.Г. Єйдеміллер та ін.).

Інша характерна риса сучасних підходів у галузі сімейної психотерапії полягає у визнанні її окремим напрямом психотерапії. Специфічними ознаками цього напряму є:

3 розгляд сім'ї як живого організму, як системи, у зв'язку з чим об'єктом психотерапевтичної допомоги виступає вся сім'я в цілому;

3 метою роботи є зміна скоріше стереотипів взаємодії і взаємостосунків у сім'ї, ніж індивідуальних характеристик її членів.

Зрештою зміна цих внутрішньосімейних стереотипів і забезпечує зростання потенційних можливостей кожного члена сім'ї. Таким чином, узагальнюючи, можна сказати, що сімейна психотерапія являє собою сукупність психотерапевтичних впливів на сім'ю як систему з метою оптимізації її функціонування через зміну взаємодії і взаємостосунків членів сім'ї. В основі даного визначення, як видно, лежать положення системного підходу, з яким фактично і пов'язане виділення сімейної психотерапії в окремий, самостійний напрям.

Разом з тим сьогодні в сімейній психотерапії існують течії і школи, які поєднують ідеї системного підходу з ідеями психоаналізу, поведінкової терапії, гештальт-терапії, психодрами та ін. У цих випадках сімейна психотерапія набирає ознак відповідної теорії особистості, ідеї якої долучаються до базових положень системного підходу. Такі тенденції знайшли відображення і в деяких розділах нашого посібника.

Що стосується сімейного консультування і його співвідношення з сімейною терапією, то ми вважаємо, що це різні види діяльності, хоча на практиці вони часто зливаються. І консультування, і психотерапія використовують одні і ті ж теоретичні знання і схожий набір технічних засобів. В обох видах психологічної допомоги має місце психотерапевтичний процес, але вони відрізняються один від одного за тяжкістю ситуації, в якій перебуває сім'я, рівнем складності її проблеми та цілями діяльності.

Сімейне консультування є короткотривалим процесом, який в основному спрямований на допомогу і підтримку сім'ї у розв'язанні актуальних, ясно усвідомлюваних проблем, які нещодавно проявились.

Сімейна психотерапія – це довготривалий процес, більш глибокий, у якому, крім розгляду актуальної сімейної ситуації, як правило, має місце аналіз минулого сім'ї та сімейна реконструкція.

Перейдемо до другої із вказаних вище тем – проблеми професійної ідентифікації сімейних консультантів і психотерапевтів. Перше питання, яке виникає у контексті даної теми, стосується дискусій про те, хто може надавати психологічну допомогу сім'ї. Це питання є актуальним для нашого суспільства у зв'язку з тим, що кризова ситуація з сім'єю, з одного боку, і відсутність правового поля, яке б законодавчо закріплювало норми і правила надання психологічної допомоги, з іншого, сприяють тому, що у даній галузі працює багато людей, які не мають спеціальної освіти і у своїй діяльності керуються власними «концепціями» стосовно сім'ї, взаємостосунків у ній, виховання дітей тощо. Близьке знайомство з такого роду практикою часто виявляє її невідповідність не тільки рівневі знань та етичним нормам, досягнутим у галузі психологічного консультування і психотерапії, але й взагалі нашій культурі і традиціям. Отже, на питання про те, хто може надавати психологічну допомогу сім'ї, відповідь очевидна – це має бути спеціаліст, який отримав професійну переддипломну підготовку у сфері психології, медицини чи соціальної роботи і післядипломну освіту з надання психологічної допомоги, тобто йдеться про професіонала у галузі психологічного консультування і / чи психотерапії.

Друге питання, яке вимагає прояснення у даному контексті, можна сформулювати так: який професіонал може називатись сімейним психотерапевтом (консультантом)? Це індивідуальний психотерапевт, який цікавиться сім'єю? Чи це груповий психотерапевт, що застосовує загальні техніки і прийоми групової психотерапії у роботі з сім'єю? Чи це саме сімейний психотерапевт, який сповідує ідеї системного підходу до сім'ї ? На ці питання не так легко відповісти, враховуючи наші соціокультурні умови. По-перше, як показує досвід, проблемну сім'ю, усю разом, надзвичайно важко залучити на прийом до спеціаліста. У зв'язку з цим більшість вітчизняних фахівців працюють із сім'єю опосередковано, здійснюючи фактично індивідуальну роботу з приводу сімейних проблем чи прийом сімейної пари (матір – дитина, подружжя тощо). По-друге, існує точка зору, згідно з якою метод спільної роботи з усією сім'єю є не зовсім адекватним для нашої сім'ї у зв'язку з її значними соціально-психологічними відмінностями від сім'ї на Заході, де створювався і розвивався вказаний метод ( А.Ф. Копйов та ін.). Разом з тим відзначимо, що у міру оволодіння сучасними методами сімейної психотерапії все більше спеціалістів, які працюють з сім'ями, акцентують на необхідності системного підходу до роботи з сім'єю, тобто визначаються як системні сімейні психотерапевти. Поділяючи такий підхід, уточнимо, що важливим є не те, яку базову психотерапевтичну освіту отримав спеціаліст (психоаналітичну чи іншу), а те, як, працюючи із сім'єю, він себе декларує, чи лежать ідеї і цінності сімейної терапії, в сучасному її розумінні, в основі його діяльності. Справа в тому, що можна працювати з людиною індивідуально, але мислити при цьому в категоріях цілісної сімейної структури, тобто досліджувати сімейний контекст життя клієнта, розглядати його особистісний конфлікт як відображення сімейних проблем і, навпаки, сімейні труднощі (конфлікти між чоловіком і дружиною чи між батьками і дітьми) як наслідок особистісних конфліктів. За ствердженням Є.Г. Єйдеміллера і О.І. Шапіро, суть діяльності сімейного психотерапевта – в інтегративності , в поєднанні індивідуального і міжіндивідуального підходів для вибудови нової цілісної сімейної структури. Головне для нього – дослідити, як сім'я і індивід діють одне на одного, змінюють одне одного і використати це для блага сім'ї і кожного її члена.

Наступна тема, що тісно пов'язана з попередніми, стосується питання про те, як стати в України професіоналом у галузі сімейної психотерапії і консультування, тобто питання підготовки спеціалістів. У даному випадку ми маємо на увазі післядипломну спеціалізовану освіту (підвищення кваліфікації з сімейного консультування і психотерапії) , яка б відповідала європейським і світовим стандартам і була офіційно визнаною в Україні. Як відомо, міжнародні стандарти підготовки фахівців з сімейної психотерапії і консультування передбачають виконання трьох програм: власне учбової підготовки у галузі теорії і методів сімейної психотерапії і консультування, досвіду власної сімейної реконструкції, проведення роботи з сім'єю під керівництвом супервізора. Об'єм цих програм варіюється у залежності від виду спеціалізації (сімейне консультування чи сімейна психотерапія) . В цілому тривалість навчання складає від двох до чотирьох років.

У наших умовах вирішення проблеми відповідної підготовки спеціалістів потребує розгляду двох її важливих аспектів: першого, що стосується змісту і об'єму навчання (чого, в якому об'ємі і як навчати) і другого, пов'язаного із сертифікацією спеціалістів (які установи чи організації можуть забезпечувати як навчання, так і видання адекватних вищеозначеним стандартам свідоцтв) .

Що стосується першого аспекту, то в перспективі створення ефективних програм підготовки сімейних консультантів і психотерапевтів пов'язане із розгортанням власних досліджень у галузі сімейної психології, яка вивчає розвиток людини у сімейному оточенні, психологічні особливості внутрішньосімейних стосунків, адаптацію сім'ї в соціумі тощо. Поки що ця сфера у вітчизняній психології тільки формується. Тому, враховуючи актуальну потребу сімейних психологів у спеціалізованій освіті, доцільно адаптовувати до наших умов найбільш прийнятні програми підготовки західних інститутів професійної психотерапевтичної освіти.

Розгляд другого аспекту проблеми – сертифікації спеціалістів – показує, що офіційно зареєстровані в Україні освітні заклади, як правило, не мають програм підготовки сімейних консультантів і психотерапевтів, які б відповідали міжнародним стандартам і, отже, не видають адекватні їм свідоцтва. У той же час такі програми мають і здійснюють деякі з професійних асоціацій, що діють на території України і СНД (наприклад, Українська спілка психотерапевтів (УСП), Міжнародне товариство кататимного переживання образів і імагінативних методів у психотерапії і психології (МТКПО), Асоціація практикуючих психологів Львівської обл. (АППЛО) та ін.). Навчання за цими програмами, як правило, здійснюється на основі ідейної та організаційної співпраці з визнаними міжнародними асоціаціями, які допомагають у теоретичній і методичній підготовці, організації супервізій, стажуванні вітчизняних фахівців у відомих міжнародних центрах тощо.

Отже, спеціалізована підготовка з сімейної психотерапії і консультування, наближена до міжнародних стандартів, в Україні все ж таки є. Втім, поки що залишається відкритим питання про офіційне визнання сертифікатів, отриманих у результаті навчання за вказаними програмами.

Уявляється, що одним із шляхів розв'язання даної ситуації може бути розробка принципово нової системи підвищення кваліфікації педагогів, психологів, медичних і соціальних працівників (наприклад, при інститутах підвищення кваліфікації, центрах практичної психології, що мають право на навчання і видачу кваліфікаційних посвідчень) , яка б враховувала міжнародні стандарти у підготовці сімейних консультантів і психотерапевтів і передбачала співробітництво у цій справі з визнаними професійними асоціаціями. Плідний досвід саме такого розв'язання проблеми має, наприклад, Школа індивідуального і сімейного консультування, що створена об'єднаними зусиллями вищезгаданої АППЛО та Українським науково-методичним Центром практичної психології і соціальної роботи Міністерства освіти і науки України.

Уявляється також, що розв'язання означеної ситуації, як і інших питань, що стосуються надання психологічної допомоги сім'ї і підготовки спеціалістів до роботи у цій сфері, пов'язане із розробкою та прийняттям в Україні Закону про професійну діяльність у галузі психологічної допомоги, який би визначав її правові, соціальні, організаційні та економічні основи і регламентував би в тому числі норми підготовки спеціалістів, а також умови і порядок їх сертифікації, ліцензування та контролю.

Що стосується викладу навчального матеріалу посібника, то його структура відповідає викладеним вище меті і завданням авторського колективу. У двох главах першої частини розглядаються соціально-психологічні особливості сучасної української сім'ї, специфіка її виявлення як клієнта психологічної консультації, основні види, форми та стратегії роботи з сім'єю у наш час.

Друга частина посібника присвячена розгляду найвідоміших моделей сучасної сімейної психотерапії в контексті їх використання у наших соціокультурних умовах.

У третій частині, яка присвячена вітчизняним розробкам у галузі психологічної допомоги сім'ї, представляється ряд розроблених авторами теоретико-методичних підходів у сімейному консультуванні і психотерапії – християнсько зорієнтований, екзистенційно-діалогічний, особистісний, побудований на ідеї Часу як концептуальній основі сімейної психотерапії.

Матеріали посібника, присвячені розгляду різних теоретико-методичних підходів у сімейному консультуванні і психотерапії, широко ілюструються випадками з власної практики авторів, на прикладі яких аналізуються можливості застосування певного підходу у наших умовах. Реальні імена людей та їх життєві ситуації у цих прикладах дещо змінені з метою збереження анонімності.

Відповідно до традиційної структури навчальних видань, кожна глава посібника супроводжується запитаннями і завданнями для контролю знань, а також списком рекомендованої літератури.

Ціна 23,00 грн

Категорія: Главник | Додав: jasen_tm (07.06.2010)
Переглядів: 5324 | Теги: Психологічна допомога сімї, Львів, Книги | Рейтинг: 2.0/2
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Пошук
Радимо придбати
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz